1 metre - 7/8" Coloured Snowflakes on White Grosgrain Ribbon